Menu

מימון

אפשרויות מימון

יש הרבה דרכים להשיג מימון והשאלה הכי חשובה היא מה מטרת השימוש במשאבים. אפשר לדוגמא לקבל הצעות מיוחדות על מימון פרויקטים, לעומת הצעות שונות לחלוטין של מימון ליזמים, עצמאיים, בעלי עסקים, חנויות, חברות וכן הלאה. גם ההבדל בין לווים פרטיים ועסקיים מהווה פקטור בתהליך קבלת ההחלטות ומשפיע על תנאי המימון. יחד עם זאת, ניתן להצביע על מספר מאפיינים חשובים שאמורים ללוות כל סוג של מימון.

קרנות מימון לעסקים מציעות הלוואות בתנאים מועדפים. בישראל יש נכון להיום שלושה סוגים של קרנות כאלה: קרנות מימון ממשלתיות, קרנות מימון פילנתרופיות וקרנות מימון משותפות לגופים ולחברות עסקיות. קרנות ממשלתיות כוללות את הקרן לסיוע לעסקים בערבות המדינה ואת הקרן לעולה העצמאי, בעוד קרנות פילנתרופיות מנוהלות על ידי תורמים פרטיים. לעומתן, קרנות משותפות לגופים שונים ולחברות עסקיות משתמשות בגוף ציבורי כדי להגיע ללווים.

מימון

גובה ההלוואה שאותה ניתן לקבל מהקרנות תלוי בצורך של הלווה ובאופי של הקרן. נציגי הקרן אחראיים לבדוק את הסיבה לבקשת הלוואה, את היחס בין סדר הגודל של ההלוואה לבין ההוצאה הכספית הצפויה ואת רמת הסיכון שהן נוטלות. בנוסף, יש להביא בחשבון תחרות בין לווים על קבלת מימון מקרנות ממשלתיות או פילנתרופיות.

מה התנאים לקבלת מימון?

גם התנאים לקבלת מימון משתנים בין סוגי הקרנות. יש הרבה קרנות שמעניקות הלוואות רק לבעלי עסקים עם תרומה לציבור, לעומת קרנות לעצמאיים ולפתיחת עסקים חדשים בלבד. קרנות אחרות מציעות מימון לפרויקטים בתחום של העצמת נשים, עלייה, תרומה למגזר הערבי וכן הלאה. אפשר לבדוק מול נציגי הקרן מה התנאים הספציפיים שבהם נדרש הלווה לעמוד ולקבל מספר הצעות כדי לבדוק את החלופות השונות.

ההבדל בין מימון והלוואה עשוי לבוא לידי ביטוי בשעבוד של הפרויקט. בעוד הלוואות לכל מטרה ניתנות על ידי הבנקים, חברות האשראי וחברות לגיטימיות בשוק האפור, המימון הוא בדרך כלל לפרויקט ספציפי או למטרה מוגדרת מראש. גם את הנושא הזה כדאי לבדוק לפני שמקבלים את המימון. כך ניתן למנוע הוצאות מיותרות ולהבטיח תנאים אטרקטיביים בטווח הקצר והארוך.